ETİK KOMİSYONUNUN KURULUŞU

 
        5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Serdivan Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşturulmuştur.
 
 

ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ 

 
 • Başkan : Hakan Yavuz ERDOĞAN   -Kaymakam 
 • Üye :Nurettin DEMİR                         - İlçe Yazı İşleri Müdürü
 • Üye : Ayşegül KALELİ                       -  İlçe Malmüdür V.
 • Üye : Mustafa AYDIN                        -  İlçe  Tapu Müdürü               

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ 

 
 • ​-Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • -Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve “uygulamayı gözetmek”
 • -Etik uygulamaları değerlendirmek.
 • -Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya başvuru üzerine gerekli “inceleme ve araştırmayı ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak

 • çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

 • -Kamu yönetiminde “etik kültürünü yerleştirmek” üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

 • -Her yıl Mayıs ayının son haftası "Etik Haftası" olarak kutlanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

 

BAŞVURU 

 
            Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.
        Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
        Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.