BAŞVURULAR İLE İLGİLİ  AÇIKLAMALAR:

1- Tüketiciler ile satıcılar/sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere İl ve İlçe merkezlerinde Hakem Heyetleri kurulmuştur.
2- İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; İlçe sınırları içerisinde parasal değeri 2320L.'nin altındaki uyuşmazlıklarda karar vermeye yetkilidirler. İl Tüketici Hakem Heyetleri; İl sınırları içerisinde, parasal değeri2320 TL. ile 3480TL. arasındaki uyuşmazlıklarda, 3480TL.'nin üstündeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
3- Tüketiciler aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuru yapamaz. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda hiç bir ücret alınmaz.
4-Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine veya mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki hakem heyetine bizzat müracaat ederek veya elektronik ortamda yapılır.
a) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ek belgelerin sisteme taranarak eklenmesi ve formun çıktısının alınarak  ıslak imza ile imzalandıktan sonra Tüketici Hakem Heyetine 15 gün içinde teslim edilmesi zorunludur.
b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ek belgelerin sisteme taranarak eklenmesi ve doldurulan formun sistem üzerinden elektronik veya mobil imza ile imzalanması durumunda Tüketici Hakem Heyetine fiziki ortamda evrak teslim edilmesine gerek yoktur.
5- Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvurunun konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
6-Tüketici Hakem Heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç duyulduğunda da  başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
7-Kararlar, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır.
8-Tüketici, kapıdan satışlarda, mesafeli satışlarda ve bankadan alınan kredilerde 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olup, taksitli satış sözleşmelerinde (sabit iş yerlerinden alınan mallarda) 7 gün içerisinde hiç bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptirler.
9-Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.
 

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

 

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.
Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
· Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
· Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
AÇIKLAMALAR 
1. Başvurular, başvuru ve tarih sırasına göre en geç altı ay içinde hakem heyetinde görüşülür.
2. Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Not: Başvuru yapacak ilgililerin, başvuru esnasında kullanacakları belgelerin 1'er adet fotokopisi ile birlikte gelmeleri ; iş ve işlemlerinin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.  
GEREKLİ BELGELER 
1. Uyuşmazlık konusu içeren dilekçe
2. Delil oluşturan ilgili belgeler (Fiş, fatura vb.)
BAŞVURU YERİ 
Ferizli Kaymakamlığı
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı
Devlet  Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Hükümet Konağı Kat:3
Tel : (0264) 781 20 95-96 Fax : (0264) 781 20 85
 
 
Mevzuat

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
Etiket Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ YÖNETMELİK
GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ